Het postagentschap is van woensdag 4 augustus tot en met woensdag 1 september op de WOENSDAGAVOND gesloten. De overige openingstijden zijn ongewijzigd.

Driemond, dat zijn we samen

Of er in Driemond veel te beleven valt daar kun je over van mening verschillen, maar dat er zowel vóór als over Driemond veel te doen is, dat leidt geen enkele twijfel.

 

Ook nu zijn er weer volop ontwikkelingen die ons als Driemonders allemaal aangaan. Sommige stemmen optimistisch en hoopvol, andere zijn eerder reden voor bezorgdheid. Maar wat ze gemeen hebben is dat de Dorpsraad Driemond er dagelijks de handen aan vol heeft. Want zowel kansen als problemen vragen de aandacht en er moet veel geregeld, besproken en onderhandeld worden om op te komen voor de collectieve belangen van ons geliefde dorp.

 

De Dorpsraad Driemond draait volledig op de inzet van vrijwilligers en heeft één betaalde kracht die zorg draagt voor de gang van zaken op zowel het kantoor als het postagentschap in de MatchZo. Maar momenteel zijn er zorgen over het vinden van nieuwe bestuurders en is er grote behoefte aan helpende handen op tal van gebieden.

 

In de huidige opzet heeft het bestuur van de dorpsraad vooral een coördinerende functie en wordt een groot deel van de noodzakelijke werkzaamheden verricht door diverse werkgroepen.
Zo zijn er op dit moment werkgroepen voor het groot onderhoud, de groenvoorziening, verbetering van het openbaar vervoer en de op handen zijnde samenvoeging met Weesp als nieuw stadsgebied. Daarnaast spelen er ontwikkelingen als de wijzigingen van de afvalinzameling en de aanstormende energietransitie. Zaken die ons allemaal aangaan en een directe weerslag hebben op ons dagelijks leven in Driemond. Ook zijn er altijd zaken te noemen waar juist te weinig aandacht voor is en die misschien uitgerekend jou aan het hart gaan of betreffen.

 

Als jij hart hebt voor Driemond en wat tijd en inzet wilt geven aan onze gemeenschappelijke belangen, nodigen we je van harte uit wat van je te laten horen. Het kantoor van de Dorpsraad is vier dagdelen per week geopend en telefonisch bereikbaar en een mailtje sturen kan altijd.

 

Dorpsraad Driemond
0294 - 414 883
dorpsraad@driemond.infoAED's in Driemond

De Dorpsraad Driemond heeft vanuit het Dorpsfonds twee AED's aangeschaft. Dit kan doordat het Dorpsfonds het afgelopen jaar een flinke bijdrage heeft gekregen door het postagentschap.

 

Eén van de twee AED's zal komen te hangen bij MatchZo. De AED van MatchZo is afgekeurd en moet vervangen worden. De Dorpsraad wil daarmee de verenigingen ondersteunen.

 

De andere komt te hangen bij het cafetaria van de firma. Rezk en de Vries, die zich bereid hebben verklaard de locatie beschikbaar te stellen en de energiekosten voor hun rekening te nemen.

 

Beide AED's komen te staan in een buitenkast, zodat de AED's ook bij een gesloten gebouw goed bereikbaar zijn. Ga binnenkort eens bij beide locaties kijken, zodat u weet waar hij hangt als het nodig is.

 

Dan is er nog meer goed nieuws. De Dorpsraad Driemond vind het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de AED's kunnen bedienen. Zij heeft daarom besloten dit jaar in samenwerking met de Driemondse EHBO-vereniging Mitella een actie te doen. Dorpsbewoners kunnen zich in 2021 voor half geld inschrijven voor de cursus reanimatie en AED. De hele cursus kost dan nog maar € 30,00. Niet veel als u bedenkt dat u daarmee een leven kunt redden.

 

Doet u ook mee?

 

U kunt zich aanmelden bij de Dorpsraad (0294-414883; dorpsraad@driemond.info of persoonlijk tijdens de kantooruren).

 Wandeling tegen windmolens groot succes

Ruim 350 bezorgde bewoners uit Driemond en omstreken namen deel aan de protestwandeling tegen de dreigende plaatsing van mega-windturbines rond ons dorp.

 

De actie is niet los te denken van de ongenaakbare opstelling en wollige toezeggingen van de gemeente Amsterdam bij monde van de verantwoordelijke wethouder Marieke van Doorninck. Bij herhaling wijst ze erop dat nog niets vaststaat en dat er nog veel nader onderzoek moet geschieden en dat er bij ‘onaanvaardbare risico's voor de gezondheid of natuur geen windmolens komen’. Maar ook geeft ze aan dat er geen garanties zijn ‘dat er geen hinder gaat komen’ en uitgerekend plaatsing pal tegen de grenzen van Driemond aan komt steeds dichterbij.

 

Een in het oog springend pijnpunt daarbij is het volledige gebrek aan enige communicatie met de Dorpsraad. Hoewel de directe omgeving van Driemond al maanden is aangemerkt als zoek- en inmiddels voorkeursgebied is er veel onduidelijkheid en hebben we tot nu toe alle informatie uit de media moeten vernemen. Ook op een bezorgde brief naar aanleiding van de eerdere peiling (waarin 85% van de respondenten zich tégen uitsprak) is geen enkele reactie gekomen.

 

Inmiddels is algemeen bekend geworden dat er op de veiligheidsnormen rond de tot 200 meter hoge mega-turbines flink wordt beknibbeld om de plaatsing in de – aantoonbaar te dicht bevolkte – gebieden rond Amsterdam tóch mogelijk te maken. Zo was de internationale norm bij zelfs minder grote turbines al zo’n 1500 meter, en er wordt nu ijverig voor gelobbyd om dat terug te brengen naar 350 meter.

 

Als we de situatie rond Driemond in ogenschouw nemen betreft het locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal en op het Waternet-terrein langs de Provinciale weg. Die zijn aangewezen als voorkeursgebieden voor de plaatsing van industriële mega-turbines met een hoogte van zo’n 150 tot 200 meter. Ter vergelijking: de 35 verdiepingen tellende Rembrandt Toren, het hoogste en meest gezichtsbepalende gebouw van de skyline van Amsterdam, is 135 meter hoog.

 

Bewoners vrezen terecht dat bij plaatsing van zulke mega-windmolens hun stilte en uitzicht worden aangetast, en daarmee hun rust en gezondheid. En huizenbezitters vrezen al even begrijpelijk een forse waardedaling van hun percelen. Ook de bezwaren betreffende dierenwelzijn, aantasting van de natuur en horizonvervuiling in de steeds schaarser wordende groene gebieden leven breed, maar het begint er steeds meer op te lijken dat de ‘groene’ energiebehoefte van de stad Amsterdam een doel is dat alle middelen heiligt.

 

Ook zonder nader onderzoek is glashelder dat er geen enkele echte rechtvaardiging is voor plaatsing van mega-windturbines zo dicht bij de bewoonde wereld. En dat gebieden die daar niet de vereiste ruimte voor bieden dan ook volledig moeten worden geschrapt als optie. Pas dan kan de omgeving van Amsterdam (en een groot deel van heel Nederland) opgelucht adem halen en eindelijk weer overgaan tot de orde van de dag; wonen, werken en leven zonder die redeloze bedreiging, die nu al maanden als een ongezonde wolk van angst en onzekerheid in de lucht hangt.

 

Dorpsraad DriemondStadsgebied Driemond-Weesp stap dichterbij

De Dorpsraad Driemond heeft positief geantwoord op de vraag van de gemeente Amsterdam of Driemond wil aansluiten bij een nieuw te vormen stadsgebied Driemond-Weesp. Dit is wat eraan vooraf is gegaan:

 

Gesprekken Amsterdam-Driemond-Weesp
De Driemonders hebben in september 2020 de Dorpsraad het mandaat gegeven om de mogelijkheid voor een stadsgebied Driemond-Weesp te onderzoeken. Daarbij zijn kernwaarden voor Driemond en condities voor aansluiting bij een nieuw stadsgebied geformuleerd. Deze zijn aangeboden aan Zuidoost. De Stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van Zuidoost hebben vervolgens de centrale stad geadviseerd om Driemond te betrekken bij een stadsgebied met Weesp, met Driemond als gelijkwaardige partner.

 

In december 2020 en februari 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Weesp en de Dorpsraad Driemond. Amsterdam zal zich hard maken voor de kernwaarden van Driemond en haar zelfstandigheid. Bestaande voorzieningen en subsidies blijven gehandhaafd of worden versterkt. Driemond krijgt geen aparte zetel in de bestuurscommissie van het nieuwe stadsgebied. De gemeente Amsterdam zal de bestuurscommissie wel adviseren een aparte overeenkomst aan te gaan met de Dorpsraad Driemond. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Dorpsraad Driemond om de belangen van de bewoners blijvend te vertegenwoordigen.

 

Driemonders zijn voor aansluiting
In haar positieve antwoord aan de gemeente Amsterdam voor aansluiting bij het nieuwe stadsgebied, is de Dorpsraad Driemond uitgegaan van de resultaten van eerdere peilingen in Driemond. Deze zijn uitgevoerd door de Dorpsraad in maart 2020 en door de gemeente Amsterdam (Onderzoek, Informatie en Statistiek) in de zomer van 2020. Beide peilingen geven aan dat meer dan driekwart van de respondenten voor een nieuw stadsgebied Driemond-Weesp is. Ook in Weesp is na een peiling gebleken dat de meerderheid voor een gezamenlijk stadsgebied is. Nadat de fusie tussen Weesp en Amsterdam op alle bestuurlijke niveaus is voltooid, kan de gemeenteraad Amsterdam een beslissing nemen over de binnengemeentelijke herindeling van Driemond.

 

Kernwaarden Driemond
In de Dorpskranten van augustus t/m oktober 2020 is er aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het vormen van een nieuw stadsgebied Driemond-Weesp. Driemonders hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:

  1. Behoud en versterk de hechte gemeenschapszin en samenleving in Driemond;
  2. Breng het bestuur dichter bij de Driemonders en erken de rol van de Dorpsraad;
  3. Erken Driemond als een (natuurlijke) verbinder in de metropool Amsterdam;
  4. Maak Driemond bereikbaar; ook voor Weespers en Amsterdammers;
  5. Behoud en stimuleer voorzieningen in Driemond;
  6. Verbeter de openbare ruimte en veiligheid in Driemond.

Een nieuwe rol voor de Dorpsraad Driemond
De bestuurscommissie van het stadsgebied Driemond-Weesp wordt gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De commissie krijgt directe invloed over het te besteden budget. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Dorpsraad om de belangen van Driemond blijvend te behartigen bij de bestuurscommissie. Wij kunnen alle ondersteuning gebruiken om Driemond als volwaardige partner geïntegreerd te krijgen in het nieuwe stadsgebied Driemond-Weesp.

 

Kom je ons versterken om Driemond een mooie plek te geven in het nieuwe stadsgebied? Op deze manier heb je invloed op ontwikkelingen in je directe leefomgeving: van energietransitie tot de bereikbaarheid van Driemond. Draag je steentje bij!

 

Eventuele reacties naar aanleiding van dit artikel kunnen gestuurd worden aan de dorpsraad@driemond.infoProjectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.