Grote ongerustheid over plannen gemeente

Bij veel Driemonders leeft grote ongerustheid over de voornemens van de gemeente om in de directe omgeving van ons dorp mega-windturbines te plaatsen.

 

In de communicatie van de overheid wordt keer op keer benadrukt dat de democratische legitimiteit van de te nemen beslissingen is gewaarborgd en dat iedereen kan meepraten. Maar in de praktijk valt daarop veel af te dingen.


De in de Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland vastgelegde afspraken verplichten tot de plaatsing van een structureel percentage windmolens op land. Deze afspraken lijken voor Groenlinks wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) vrijwel in beton gegoten. Maar de zoektocht naar geschikte locaties blijkt in de praktijk aanzienlijk weerbarstiger dan op papier. Zo bestaan er grote twijfels over een rapportage over het draagvlak bij bewoners en heeft de gemeente inmiddels bakzeil moeten halen voor de felle protesten in IJburg en Weesp.

 

Dat zou je goed nieuws kunnen noemen, maar het betekent voor Driemonders dat plaatsing bij ons in de buurt steeds onvermijdelijker lijkt te worden. Voor veel inwoners is dit een regelrechte nachtmerrie. Het is glashelder dat er geen draagvlak is voor plaatsing zo dichtbij onze groene leefomgeving.

 

Juist met het oog op de landelijke ligging is de positie van Driemond als natuurlijke verbinder erkend in de kernwaarden die de leidraad zijn voor de invlechting bij Weesp. Dat hierin geen plaats is voor gigantische industriële windmolens met een hoogte van 160 meter (op krap enkele honderden meters afstand van de eerste woonhuizen) zou voor ook de gemeente Amsterdam eigenlijk al vanzelfsprekend moeten zijn.

 

Het beleid rond de windmolens wordt gekenmerkt door een opvallend gebrek aan inlevingsvermogen voor de direct betrokken bewoners. In de landelijke politiek woedt momenteel de discussie over het dichttimmeren van regeerakkoorden en meer openheid en medezeggenschap voor burgers. Het zou de gemeente Amsterdam sieren als ook zij deze gedachte wat concreter zou omarmen. Tot nu toe ervaren teveel mensen de windmolens voornamelijk als een dreiging, die leidt tot angst, woede en machteloosheid.Het draagvlak voor – en het vertrouwen in – de ongetwijfeld noodzakelijke energietransitie brokkelt hierdoor eerder af dan dat het de burger betrekt en meeneemt.


Stadsgebied Driemond-Weesp stap dichterbij

De Dorpsraad Driemond heeft positief geantwoord op de vraag van de gemeente Amsterdam of Driemond wil aansluiten bij een nieuw te vormen stadsgebied Driemond-Weesp. Dit is wat eraan vooraf is gegaan:

 

Gesprekken Amsterdam-Driemond-Weesp
De Driemonders hebben in september 2020 de Dorpsraad het mandaat gegeven om de mogelijkheid voor een stadsgebied Driemond-Weesp te onderzoeken. Daarbij zijn kernwaarden voor Driemond en condities voor aansluiting bij een nieuw stadsgebied geformuleerd. Deze zijn aangeboden aan Zuidoost. De Stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van Zuidoost hebben vervolgens de centrale stad geadviseerd om Driemond te betrekken bij een stadsgebied met Weesp, met Driemond als gelijkwaardige partner.

 

In december 2020 en februari 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Weesp en de Dorpsraad Driemond. Amsterdam zal zich hard maken voor de kernwaarden van Driemond en haar zelfstandigheid. Bestaande voorzieningen en subsidies blijven gehandhaafd of worden versterkt. Driemond krijgt geen aparte zetel in de bestuurscommissie van het nieuwe stadsgebied. De gemeente Amsterdam zal de bestuurscommissie wel adviseren een aparte overeenkomst aan te gaan met de Dorpsraad Driemond. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Dorpsraad Driemond om de belangen van de bewoners blijvend te vertegenwoordigen.

 

Driemonders zijn voor aansluiting
In haar positieve antwoord aan de gemeente Amsterdam voor aansluiting bij het nieuwe stadsgebied, is de Dorpsraad Driemond uitgegaan van de resultaten van eerdere peilingen in Driemond. Deze zijn uitgevoerd door de Dorpsraad in maart 2020 en door de gemeente Amsterdam (Onderzoek, Informatie en Statistiek) in de zomer van 2020. Beide peilingen geven aan dat meer dan driekwart van de respondenten voor een nieuw stadsgebied Driemond-Weesp is. Ook in Weesp is na een peiling gebleken dat de meerderheid voor een gezamenlijk stadsgebied is. Nadat de fusie tussen Weesp en Amsterdam op alle bestuurlijke niveaus is voltooid, kan de gemeenteraad Amsterdam een beslissing nemen over de binnengemeentelijke herindeling van Driemond.

 

Kernwaarden Driemond
In de Dorpskranten van augustus t/m oktober 2020 is er aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het vormen van een nieuw stadsgebied Driemond-Weesp. Driemonders hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:

  1. Behoud en versterk de hechte gemeenschapszin en samenleving in Driemond;
  2. Breng het bestuur dichter bij de Driemonders en erken de rol van de Dorpsraad;
  3. Erken Driemond als een (natuurlijke) verbinder in de metropool Amsterdam;
  4. Maak Driemond bereikbaar; ook voor Weespers en Amsterdammers;
  5. Behoud en stimuleer voorzieningen in Driemond;
  6. Verbeter de openbare ruimte en veiligheid in Driemond.

Een nieuwe rol voor de Dorpsraad Driemond
De bestuurscommissie van het stadsgebied Driemond-Weesp wordt gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De commissie krijgt directe invloed over het te besteden budget. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Dorpsraad om de belangen van Driemond blijvend te behartigen bij de bestuurscommissie. Wij kunnen alle ondersteuning gebruiken om Driemond als volwaardige partner geïntegreerd te krijgen in het nieuwe stadsgebied Driemond-Weesp.

 

Kom je ons versterken om Driemond een mooie plek te geven in het nieuwe stadsgebied? Op deze manier heb je invloed op ontwikkelingen in je directe leefomgeving: van energietransitie tot de bereikbaarheid van Driemond. Draag je steentje bij!

 

Eventuele reacties naar aanleiding van dit artikel kunnen gestuurd worden aan de dorpsraad@driemond.infoCorona

 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er een nieuwe Corona-golf door Nederland raast. Ook in Driemond zijn mensen besmet en het is dan ook onvermijdelijk dat iedereen probeert de corona-regels zo goed mogelijk op te volgen. Ook als je twijfelt aan het nut, of de proporties, doe het voor je medemensen! Dus:


• Verkouden of keelpijn?
• Hoesten of niezen?
• Koorts?
• Geen smaak of reuk?

 

Blijf thuis en maak een afspraak voor de gratis test op coronatest.nl
of bel 0800-1202
Je kunt je ook in Amsterdam-zuidoost laten testen!
Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/